Regulamin
Wszsystko musi być jasne
Odpowiedzialny za treść tej strony
LUPA Personal GmbH & Co.KG
Maximilian Str.40
53111 Bonn

Telefon: +49 (0) 228-9654624-0
Fax: +49 (0) 228-9654624-9
E-mail: info@lupa-personal.de

Siedziba spółki: Bonn
Sąd Rejonowy w Bonn: HRA 8568
NIP UE DE 301282144
Zarząd: Łukasz Pactwa

Osobiście odpowiedzialny wspólnik:
LUPA Verwaltungsgesellschaft mbH, siedziba: Bonn
Sąd rejestrowy: Bonn
Numer rejestru: HRB 21670


Wskazówka dot. odpowiedzialności:
Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron innych oferentów. Chcielibyśmy podkreślić, że oświadczenie o ochronie danych dotyczy wyłącznie stron LUPA Personal GmbH & Co.KG Nie mamy wpływu i kontroli na to, czy pozostali dostawcy przestrzegają obowiązujące postanowienia z zakresu ochrony danych.

Ponadto nie mamy kontroli nad treścią i przeznaczeniem stron internetowych osób trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za informacje zawarte na ww. stronach. Za łącza do treści osób trzecich jesteśmy odpowiedzialni wyłącznie wtedy, gdy posiadamy potwierdzone informacje o ich bezprawnej lub karalnej treści i posiadamy techniczną możliwość do zaniechania z ich korzystania.?Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do kontroli ofert osób trzecich w regularnych odstępach pod kątem ich bezprawności lub karalności.?W chwili gdy otrzymamy informację o bezprawnym lub karalnym charakterze treści osób trzecich, właściwe odnośniki zostaną usunięte z naszej strony.


OWH
Ogólne warunki handlowe dla branży leasingu pracowniczego
1. LUPA Personal GmbH & Co.KG (zwana w dalszej części LUPA Personal) udostępnia tymczasowo pracodawcom użytkownikom swoich pracowników tymczasowych na podstawie niem. ustawy o leasingu pracowniczym (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG), umowy o leasingu pracowniczym (Arbeitnehmerüberlassungsvertrag - AÜV) oraz niniejszych ogólnych warunków handlowych (OWH). Niniejsze OWH stosowane są w odniesieniu do wszystkich umów o leasingu pracowniczym z wykluczeniem ewentualnych kolidujących warunków pracodawcy użytkownika nawet wtedy, gdy LUPA Personal nie wykluczy kategorycznie takiej opcji.

2. LUPA Personal jest pracodawcą przekazywanych pracowników tymczasowych. Osoby te nie są w żaden sposób powiązane z pracodawcą użytkownikiem. Stosunki te nie są uzasadniane także po zawarciu umowy o leasingu pracowniczym. Pracownicy tymczasowi są starannie wybierani i indywidualnie sprawdzani. Jeżeli pracodawca użytkownik podczas pierwszego dnia pracy stwierdzi, że pracownik tymczasowy nie posiada właściwych kwalifikacji do wykonywania przewidzianej pracy i będzie nalegał na wymianę pracownika tymczasowego, to LUPA Personal nie naliczy pracodawcy użytkownikowi godzin pracy pracownika i kosztów dojazdu oraz odjazdu za ten dzień. Pracownicy LUPA mają prawo w każdej chwili odwołać swoich pracowników tymczasowych i zastąpić ich jednakowo wykwalifikowanymi pracownikami tymczasowymi.

3. Pracodawca użytkownik jest zobowiązany do poinstruowania przekazanych pracowników tymczasowych do wykonywanych zadań. Tym samym pracodawca użytkownik jest zobowiązany do bieżącej kontroli prac wykonywanych przez pracownika tymczasowego oraz jest upoważniony do udzielania instrukcji związanych z wykonywaniem prac.

4. Pracodawca użytkownik musi niezwłocznie poinformować LUPA Personal o tym, jeżeli przydzieli pracownikowi tymczasowemu nowe lub inne zadanie wzgl. do nowego lub innego miejsca pracy. Prace wykonywane za granicą muszą zostać zawsze uprzednio zezwolone przez LUPA Personal. W przypadku zaniechania ww. obowiązku ewentualnie powstałe koszty i kary z tytułu niedotrzymania zobowiązań prawnych zostają zwrócone przez pracodawcę użytkownika.

5. Zgodnie z § 11 ust. 6 AÜG czynności pracowników tymczasowych podlegają przepisom BHP obowiązującym w zakładzie pracodawcy użytkownika. Wynikające z powyższego postanowienia zobowiązania wobec pracodawcy przejmowane są przez pracodawcę użytkownika niezależnie od obowiązków LUPA Personal. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy tymczasowi są informowani przez pracodawcę użytkownika o specyficznych zagrożeniach panujących w miejscach pracy. W związku z powyższym pracodawca użytkownik jest zobowiązany do poinstruowania pracowników tymczasowych o środkach mających na celu ich uniknięcia (§ 5 ust. 2.12 niem. ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy). W ramach ww. zobowiązania należy uwzględnić ich kwalifikacje i doświadczenie. Pracodawca użytkownik zapewnia pracownikom tymczasowym wyposażenie ochronne i odzież ochronną oraz przewidziane do wykonywania danych czynności oraz właściwe urządzenia i przekazuje stosowne informacje dot. udzielania pierwszej pomocy. Ponadto jest on zobowiązany do niezwłocznego informowania LUPA Personal o wypadkach podczas pracy. Wypadek podczas pracy, który należy zgłosić, weryfikowany jest przez obie strony. Pracodawca użytkownik udziela LUPA Personal wzgl. jej inspektorowi BHP prawa do dostępu do zakładu pracodawcy użytkownika. Pracownicy tymczasowi są ubezpieczeni w Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) z siedzibą w Hamburgu.

6. Pracodawca użytkownik jest zobowiązany umożliwić firmie LUPA Personal wzgl. jej inspektorowi BHP dostęp do miejsca pracy pracowników tymczasowych. Powyższe prawo zostało zawarte w wytycznych ustawowych towarzystw ubezpieczających od następstw nieszczęśliwych wypadków BGI 580.

7. LUPA Personal ponosi odpowiedzialność za prawidłowy wybór i przekazanie pracowników tymczasowych. Zakres odpowiedzialności LUPA Personal ograniczony jest kwotowo do sumy gwarancyjnej jego ubezpieczenia OC. Na żądanie pracodawcy użytkownika LUPA Personal zobowiązana będzie do udzielenia informacji o istnieniu ww. ubezpieczenia. Ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje odpowiednio także na rzecz pracowników tymczasowych LUPA Personal. Biorąc pod uwagę, że pracownicy tymczasowi LUPA Personal będą pracować w pomieszczeniach zakładowych i miejscach pracy pracodawcy użytkownika zgodnie z jego poleceniami, pod jego nadzorem i kontrolą świadczonej przez nich pracy, LUPA Personal nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane przez jej pracowników tymczasowych wyrządzone na przedmiotach, z którymi lub nad którymi pracują. Jeśli przedmioty lub osoby zostaną uszkodzone wzgl. poszkodowane wskutek działania pracowników tymczasowych podczas wykonywania ich prac, to pracodawca użytkownik jest zobowiązany do zwolnienia LUPA Personal z dochodzenia roszczeń przez osoby trzecie. Ponadto LUPA Personal nie przejmuje odpowiedzialności, jeżeli jego pracownikom tymczasowym zostaną powierzone kwestie związane z finansami, np. prowadzenie kas, przechowywanie i zarządzanie pieniędzmi, papierami wartościowymi lub innymi przedmiotami wartościowymi.

8. Jeżeli pracodawca użytkownik przejmie pracownika tymczasowego ze stosunku najmu na stosunek pracy, to jest on zobowiązany do uiszczenia na rzecz LUPA Personal honorarium za pośredniczenie ustalane według następujących zasad:
 • w przypadku przejęcia pracownika w trakcie pierwszych trzech miesięcy jego użyczenia prowizja za pośredniczenie wynosi 2,00 jego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
 • w przypadku przejęcia pracownika po upływie trzymiesięcznego okresu jego użyczenia prowizja za pośredniczenie wynosi 1,50 jego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
 • w przypadku przejęcia pracownika po upływie sześciomiesięcznego okresu jego użyczenia prowizja za pośredniczenie wynosi 1,00 jego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
 • w przypadku przejęcia pracownika po upływie dziewięciomiesięcznego okresu jego użyczenia prowizja za pośredniczenie wynosi 0,50 jego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
Po okresie użyczenia wynoszącym ponad 12 miesięcy pracodawca użytkownik jest zwolniony z obowiązku uiszczenia prowizji za pośredniczenie. Prowizja za pośredniczenie rozumiana jest wraz z ustawowym podatkiem VAT. Pracodawca użytkownik musi uiścić prowizję za pośredniczenie także wtedy, gdy przejmie on pracownika tymczasowego w trakcie sześciu miesięcy od ostatniego użyczenia na stosunek pracy i uzasadnienie zawarcia stosunku pracy może zostać udowodnione wcześniejszym stosunkiem najmu. Pracodawca użytkownik może w takiej sytuacji przedstawić dowód przeciwko temu.

9. Umowa o leasing pracowniczy może zostać wypowiedziana przez obie strony z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym pięć dni roboczych. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej. Jeżeli pracodawca użytkownik nie zachowa ww. terminu wypowiedzenia, wtedy LUPA Personal może domagać się uiszczenia odszkodowania w wysokości 80% ustalonej stawki godzinowej z uwzględnieniem ustalonego tygodniowego czasu pracy i ustawowego okresu ważności w przypadku terminowego wypowiedzenia bez konieczności przedłożenia dowodu. LUPA Personal jest uprawniona do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o leasingu pracowniczym z ważnego powodu. Powód ten jest dany w szczególności wtedy, gdy pracodawca użytkownik zalega ze spłatą zobowiązania płatniczego z danej lub wcześniejszej umowy, gdy pracodawca użytkownik odmawia zrealizowania jego zobowiązań wynikających z umowy o leasingu pracowniczym lub z okoliczności wyniknie, że realizacja zobowiązań pracodawcy użytkownika będzie znacznie zagrożona, np. w sytuacji, gdy ze względu na znaczne pogorszenie stanu majątkowego może dojść do niepełnego uregulowania zobowiązań płatniczych lub gdy pracodawca użytkownik nie spełnia jego zobowiązań związanych z przestrzeganiem zasad BHP.

10. Obowiązuje czterdziestogodzinny tydzień pracy trwający od poniedziałku do piątku. Wysokość dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta została podana w umowie o leasingu pracowniczym. W przypadku zbiegu różnych dodatków wypłacany jest wyłącznie dodatek o najwyższej kwocie. Nie dotyczy to płatności dodatków za pracę w nocy. Obliczenie dodatku za pracę w święta uzależnione jest od miejsca pracy (dzień świąteczny przepracowany w danym miejscu pracy = dodatek za pracę w dzień świąteczny).

11. Ustalone stawki rozliczeniowe za przepracowane godziny podane zostały w kwotach netto wraz z ustawowym podatkiem VAT.

12. W chwili pierwszego zatrudnienia naszych pracowników oferujemy 4-godzinny okres próbny, w którym klient może zdecydować, czy pracownik spełnia jego wymagania. Jeśli pracownik nie zapewni wymaganych osiągnięć w wykonywanej przez niego pracy i nie zostanie on dalej zatrudniony, to ww. 4 godziny nie zostaną naliczone.

13. Warunki płatności LUPA Personal wyglądają następująco: płatności przekazywane są w terminie 7 dni bez potrąceń od momentu wpływu faktury. Wszystkie faktury łącznie - także w przypadku prolongaty - stają się natychmiast płatne, jeżeli pracodawca użytkownik będzie zalegał z płatnościami. Powyższe postanowienie nie narusza obowiązku LUPA Personal do przedłożenia wyższej szkody z tytułu zwłoki. Reklamacje za rachunki można zgłaszać tylko w terminie jednego tygodnia od daty otrzymania faktury.

14. Pracownicy tymczasowi nie są uprawnieni do przyjmowania od pracodawcy użytkownika płatności, korespondencji lub umów w szczególności do zawierania umów w zastępstwie LUPA Personal. Podobnie nie są uprawnieni do prowadzenia windykacji. LUPA Personal nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w chwili, gdy pracownikom tymczasowym zostanie powierzone wykonywanie prac dorywczych lub podobnych zajęć.

Zgodnie z § 13b umowy o leasingu pracowniczym pracodawca użytkownik jest zobowiązany zapewnić pracownikom tymczasowym dostęp do pomieszczeń lub usług socjalnych jego przedsiębiorstwa (w szczególności do stołówek, środków transportu i ośrodków zajmujących się opieką nad dziećmi) na takich samych warunkach, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym na stałe, pod warunkiem, o ile odmienny sposób ich traktowania nie będzie uzasadniony obiektywnymi względami. Jeżeli pracodawca użytkownik umożliwi pracownikom tymczasowym dostęp do tego typu ośrodków lub usług socjalnych i pracownicy tymczasowi będą z nich korzystać, pracodawca użytkownik będzie zobowiązany do poinformowania o tym LUPA Personal. Jeżeli powiązane będą z tym świadczenia majątkowe, pracodawca użytkownik będzie zobowiązany do poinformowania LUPA Personal o ich wysokości.

LUPA Personal udostępni bezpłatnie drobne narzędzia, odzież roboczą i obuwie ochronne.

15. Uzupełnienia i zmiany umowy o leasingu pracowniczym i niniejszych ogólnych warunków handlowych wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to także rezygnacji z wymogu formy pisemnej.

16. Miejscem wykonania i siedzibą sądu właściwego dla wszystkich sporów prawnych wynikających z niniejszego stosunku umownego i jego powstania jest Siegburg.

17. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków umowy o leasingu pracowniczym okaże lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, to nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony postanawiają zastąpić nieskuteczne postanowienie lub postanowienie częściowe w dopuszczalny sposób właściwą regulacją, zbliżone założonemu celowi.


Ochrona danych
LUPA Personal GmbH & Co.KG (zwana dalej LUPA) jest świadoma, jak istotne jest zachowanie w poufności danych osobowych, w szczególności danych wymagających ochrony, naszych pracowników, kandydatów, usługodawców, klientów i kontrahentów. Dlatego też z uwzględnieniem krajowych i europejskich postanowień z zakresu ochrony danych oczywistym dla nas jest, że dla przetwarzania danych osobowych korzystamy wyłącznie z nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Następujące zasady są dla nas podstawowymi wytycznymi obowiązującymi podczas przetwarzania danych osobowych. Ochrona danych jest dla nas najważniejsza. Kierując się tą ideą respektujemy poufność danych przestrzegając następujące zasady:
 • udzielanie informacji o ochronie danych z wyjaśnieniem, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy dane osobowe.
 • respektowanie decyzji dotyczących gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych.
 • gromadzenie, przetwarzanie i zapisywanie wyłącznie danych istotnych i wymaganych do realizacji oferowanych przez nas świadczeń.
 • prawidłowa rejestracja i aktualizacja danych osobowych.
 • stosowanie właściwych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.
 • ograniczanie dostępu i przekazywania danych osobowych.
 • przechowywanie wyłącznie tych danych osobowych, które wymagane są do realizacji naszych ustawowych i handlowych zobowiązań
 • szyfrowanie i anonimizacja danych osobowych, na ile jest to możliwe.
 • zapewnienie możliwości wglądu do danych osobowych i ich aktualizacji w przypadkach, gdy jest to niezbędne
 • oferowanie możliwości do kierowania pytań i zażaleń dotyczących kwestii ochrony danych.
Wszyscy pracownicy, osoby trzecie biorące udział w przetwarzaniu danych oraz kontrahenci zostali zgodnie z postanowieniami federalnej ustawy o ochronie danych zobowiązani do poufnego przetwarzania danych osobowych.

Na stronach LUPA Personal nie są stosowane żadne pliki Cookies, Webbugs lub tym podobne pliki. Podczas korzystania z naszych stron internetowych standardowo rejestrowane są Państwa dane protokołu internetowego (IP), adres oraz nazwa usługodawcy internetowego, stron internetowych odwiedzanych za pośrednictwem naszej strony oraz czas i datę Państwa odwiedzin. Zarejestrowane dane usuwane są automatycznie po upływie 90 dni. Gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych wprowadzonych przez Państwo następuje wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody. W tym celu na wszystkich naszych stronach internetowych, na których zapisywane są dane osobowe, istnieje możliwość wyrażenia Państwa zgody. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili za pośrednictwem wiadomości E-mail lub pocztą.
LUPA Personal GmbH & Co.KG

Maximilian Str.40
53111 Bonn

Tel.: 0228-9654624-1
Fax: 0228-9654624-9

Amtsgericht Bonn: HRA 8568
Umsatzsteuer-ID: DE 301282144
Persönlich haft. Gesellschafter: LUPA Verwaltungs GmbH
zobacz lokalizację
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami
+49 (0) 228-9654624-0
info@lupa-personal.de
LUPA Personal GmbH & Co.KG
Zrealizowane z przez sakomedia
Gdzie i jakiej pracy szukasz?