Polityka Prywatności
Ogólne wskazówki oraz podmiot odpowiedzialny


Operatorem serwisu oraz strony internetowej http://www.lupa-personal.de jest LUPA Personal GmbH § Co.KG, prezes Lukas Pactwa, Burbacher Str. 8, 53111 Bonn
Telefon: 0228-9654624-0
Telefax: 0228-9654624-9
E-Mail: info(at)lupa-personal.de
Internet: www.lupa-personal.de

który odpowiedzialny jest za poufność w zakresie danych osobowych a w szczególności danych naszych pracowników, kandydatów, usługodawców, klientów oraz stron umowy. Kierujemy się polityką prywatności z uwzględnieniem narodowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych przy użyciu kanałów informacyjnych oraz komunikacyjnych.

 • Niniejsza polityka prywatności opisuje co dzieje się z Państwa danymi osobowymi oraz innymi danymi, które przekazywane są przez użytkowników podczas rejestracji. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których można Państwa zidentyfikować. Pojęcie „użytkownik” to odwiedzający, użytkownik, uczestnik bądź członek. Korzystanie z naszej strony możliwe jest również bez konieczności podawania danych osobowych. Do celów korzystania z niektórych usług naszej strony mogą mieć zastosowanie odbiegające zasady, które w tym wypadku powinny być opisane oddzielnie.
 • Polityka prywatności dotyczy wszystkich oferowanych usług i/bądź informacji pochodzących od LUPA Personal GmbH § Co.KG
 • Polityka prywatności podlega stałej kontroli i jest na bieżąco korygowana, zmieniana oraz poprawiana pod kątem zmieniających się wymogów prawnych. Obowiązują zasady, korzystania w konkretnym czasie z serwisu LUPA Personal GmbH oraz strony internetowej www.lupa-personal.de
 • Jeśli istnieje możliwość podania danych osobowych lub służbowych w związku z ofertą internetową (adres e-mail, nazwisko, adresy), wtedy następuje podanie tych danych przez użytkownika na podstawie jego wyraźnej zgody. Korzystanie oraz opłata za oferowane usługi jest- jeśli to technicznie jest możliwe- i wymagane- możliwe jest także bez podania danych jak również przy użyciu zanonimizowanych danych lub podania pseudonimu. Wykorzystanie z danych kontaktowych występujących w impressum lub innych porównywalnych danych jak adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu jak również adres mailowy przez osoby trzecie w celu ich przesyłania wtedy, kiedy nie są koniecznie wymagane, jest zabronione. Zastrzega się powzięcie kroków prawnych wobec nadawców tzw. spamu przy naruszeniu tego zakazu.
 • Korzystanie z oferty online LUPA Personal GmbH Co.KG – jest możliwe częściowo, uwarunkowane technicznie - anonimowo lub przy użyciu pseudonimu .
 • Autor zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość przekazywanych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, które odnoszą się do materialnego lub niematerialnego charakteru, a które zostały spowodowane poprzez korzystanie lub też niekorzystanie z dostarczonych informacji lub poprzez użycie nieprawidłowych i niekompletnych informacji, są wykluczone, chyba że autor udowodni celowe lub rażące niedbalstwo autora. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, dodania, usunięcia lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.
Udostępnianie danych


Nie ma miejsca udostępnianie danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Udostępniamy twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyraziłeś na to zgodę zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. DSGVO (niemieckie rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 • w przypadku gdy ujawnienie jest także prawnym obowiązkiem zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. c DSGVO
 • przekazanie danych zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO następuje w związku z wysuwaniem roszczeń, wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że masz zasadny interes w nieujawnianiu danych,
 • jest to prawnie dozwolone i zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. b DSGVO jest wymagane w celu rozwiązania z tobą stosownych umów.
Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystania


 • w trakcie odwiedzania strony internetowej
  • Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lupa-personal.pl, przeglądarka używana w twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Szczegółowe dane są zbierane i przechowywane:
   • adres IP, pod którym wywoływane jest wywołanie (w tym geolokalizacja),
   • nazwa hosta (nazwa komputera lub węzła sieciowego inicjującego połączenie),
   • data i godzina połączenia,
   • nazwa odwiedzanej strony internetowej,
   • przekazana ilość danych,
   • ścieżki kliknięć (które strony są wywoływane),
   • status dostępu (transfer plików, nie znaleziono pliku itp.),
   • strona, z której zażądano pliku (referencyjny adres URL),
   • rozdzielczość ekranu i rozmiar okna przeglądarki,
   • typ i wersja przeglądarki,
   • System operacyjny użytkownika,
   • informacje o stanie plików cookie i aktywacji JavaScript,
   • oraz dostawca żądający.
  • Wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:
   • zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową,
   • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
   • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
   • do dalszych celów administracyjnych.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Nasz zasadny interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na twój temat.
  • Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Więcej informacji można znaleźć poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.
  • Korzystając z naszego formularza kontaktowego
   • Oferujemy możliwość skontaktowania się z nami poprzez e-mail i / lub formularz kontaktowy. Dane osobowe są gromadzone tylko przez nas, jeśli nas o nich poinformujesz, na przykład, jeśli skorzystasz z naszego formularza kontaktowego. Dane wprowadzone w tabelce początkowej zostaną przesłane do nas. Wymaga to podania prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, kto otrzymał i udzielił odpowiedzi. Oczywiście wykorzystamy przekazane nam dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim je nam przekazujesz, kontaktując się z nami. Oświadczenie o tej informacji jest przekazywane na zasadzie dobrowolności i za twoją zgodą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zatem art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. DSGVO. Nie następuje udostępnianie danych osobom trzecim bez twojej zgody. Porównywanie danych zebranych z danymi, które mogą być gromadzone przez inne składniki naszej witryny, nie ma miejsca.
   • W każdej chwili możliwe jest cofnięcie już udzielonej zgody. Do unieważnienia wystarczy wiadomość nieformalna za pośrednictwem poczty e-mail. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu odwołania nie ma wpływu na odwołanie. Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz o usunięcie go, nie cofniemy twojej zgody na przechowywanie lub nie będziesz już musiał zatrzymywać danych. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.
Pliki cookie, identyfikator sesji i analityka internetowa


 • "LUPA Personal GmbH & Co.KG" wykorzystuje pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w pamięci komputera i optymalizują komunikację między przeglądarką a serwerem. Pozwalają nam rozpoznać cię podczas kolejnej wizyty. Po zakończeniu sesji przeglądarki większość używanych przez nas plików cookie zostanie usunięta z komputera ("pliki cookie sesji"). Tak zwane "trwałe pliki cookie" pozostają jednak na komputerze. Pliki cookie nie wyrządzają szkody w urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Dzięki ustawieniom przeglądarki możesz ustawić i skonfigurować użycie, przechowywanie, a także odmowę akceptowania plików cookie. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi przeglądarki.
 • Informacje są przechowywane w plikach cookie, z których każdy jest powiązany z konkretnym terminalem. Nie oznacza to jednak, że natychmiast jesteśmy świadomi twojej tożsamości. "LUPA Personal GmbH & Co.KG" można również oglądać bez plików cookie; jednakże doprowadzi to do ograniczenia funkcjonalności oferty.
 • Celem korzystania z tej technologii jest ułatwienie nawigacji i łatwość obsługi. Zachowanie użytkownika można śledzić i sprawdzać czy obecność w internecie jest wykorzystywana w zamierzonym zakresie i nie ma zbędnych barier, które mają swoją przyczynę w projektowaniu "LUPA Personal GmbH & Co.KG". W ten sposób twoje zachowanie użytkownika pozwala ci stale monitorować i poprawiać użyteczność "LUPA Personal GmbH & Co.KG" Ponadto używamy plików cookie, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej witryny i sprawdzać ją w celu optymalizacji naszej oferty.
 • Dane przetwarzane przez pliki cookie służą celom określonym w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f.
Czcionki Google Web


Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlać poprawnie teksty i czcionki. Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz, musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że do naszej witryny internetowej można uzyskać dostęp za pośrednictwem adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, domyślna czcionka będzie używana przez twój komputer. Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek Google Web, zobacz developers.google.com/fonts/faq i politykę prywatności Google: www.google.com/policies/privacy/.
Google Analytics


 • Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa. „Cookies”, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze celem analizy korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak
  • typ przeglądarki / wersja,
  • używany system operacyjny,
  • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),
  • nazwa hosta uzyskującego dostęp do komputera (adres IP),
  • czas żądania serwera,
 • są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny użytkowania witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz usług internetowych w celu prowadzenia badań rynku i odpowiedniego projektowania stron zorientowane na żądania użytkowników. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nigdy nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google Inc. Adresy IP są anonimowe na tej stronie internetowej lub skracane tak, że podział nie jest możliwy (maskowanie IP). Pełny adres IP tylko w wyjątkowych przypadkach będzie przesyłany do serwera Google, a następnie skracany. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; jednak zwracamy uwagę, że w tym przypadku, wszystkie funkcje tej strony mogą nie być w pełni wykorzystane. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem, zainstaluj: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Więcej informacji na temat prywatności Google Analytics można znaleźć na stronie support.google.com/analytics/answer/6004245.
 • Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania danych jest Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Wraz z wejściem w życie przepisów dotyczących monitorowania stron, chcemy mieć pewność, że projekt ten jest oparty na potrzebach i ciągłej optymalizacji naszej strony. Z drugiej strony, używamy środków do wykrywania śledzenia korzystania z naszej strony internetowej i statystyk w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie. Interes ten należy uznać za uzasadniony w rozumieniu wspomnianego przepisu.
Wtyczki mediów społecznościowych


"LUPA Personal GmbH & Co.KG" wykorzystuje na podstawie Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO tzw społeczne wtyczki multimedialne, udostępnia przyciski i linki do medialnych usług socjalnych na portalach społecznościowych Facebook i Xing (patrz poniżej). Są to oferty (Telemedia Services) innych dostawców (osoby trzeciej), są one przenoszone do danych, co spowodowane jest użyciem naszej stroniy przez użytkownika. Dane przekazywane są tutaj z informacjami przeglądarki o wizycie naszej strony, treści lub komentarzu do serwisu social media i jego serwerze i tam przetworzone, o rozpowszechnianie treści ( „dzielenie”). Podstawowy cel handlowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu GDPR. Odpowiedzialność za operację zgodną z ochroną danych musi być gwarantowana przez odpowiednich dostawców. Korzystając z ustawień w swojej przeglądarce i w swoim profilu na serwisie społecznościowym można ograniczyć dostęp do uzyskania informacji lub wyjaśnienia rozbieżności dotyczące wykorzystania danych przez te usługi. Czasami zapobiega się lub zmniejsza transmisję danych, jeśli wylogujesz się z serwisu społecznościowego i / lub wyłączysz obsługę JavaScript w przeglądarce podczas odwiedzania naszej strony internetowej.
Facebook


 • Nasza oferta zapewnia dostęp do i na udostępnianie na portalu społecznościowym Facebook, usług oferowanych przez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 USA, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio do serwera Facebooka w USA i tam przechowywane.
 • Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie bezpośrednio do twojego konta na Facebooku. Jeśli korzystasz z wtyczek, na przykład naciskając przycisk "LIKE" lub "SHARE", odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera Facebooka i tam przechowywane. Informacje będą również publikowane na Facebooku i wyświetlane twoim znajomym na Facebooku.
 • Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badań rynkowych i dostosowanych do potrzeb stron Facebooka. W tym celu Facebook wykorzystuje profile użytkowników, zainteresowań i relacji, np. aby ocenić korzystanie z naszej strony internetowej w związku z reklamami wyświetlanymi na Facebooku, aby poinformować innych użytkowników Facebooka o swoich działaniach na naszej stronie internetowej oraz zapewnić inne usługi związane z korzystaniem z Facebooka.
 • Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do twojego konta na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony. Przepisy prawne Facebooka znajdują się na stronie www.facebook.com/legal/termsfacebook.com/legal/terms, w polityce prywatności, w szczególności w celu, zakresie i dalszym korzystaniu z gromadzenia danych przez Facebooka pod adresem www.facebook.com/about/ znaleźć prywatność. Korzystanie lub aktywacja usług Facebooka odbywa się za pomocą logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" lub innych odnośników.
Prawa osoby zainteresowanej


Masz prawo:

 • zgodnie z Art. 7 ust. 3 DSGVO, aby w każdej chwili odwołać naszą uprzednią zgodę. W związku z tym nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody na przyszłość
 • zgodnie z Art. 15 DSGVO, do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności, można podać informacje o celach przetwarzania, kategorię danych osobowych, kategorie odbiorców, którym dane zostały ujawnione lub planowany czas przechowywania, istnienie prawa do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeczności oraz istnienie prawa do złożenia skargi, źródła ich danych, jeśli nie są przez nas gromadzone, oraz istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, w stosownych przypadkach, znaczących informacji na temat ich danych;
 • zgodnie z Art. 16 DSGVO, niezwłocznie żądać korekty nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych przechowywanych u nas;
 • zgodnie z art. 17 skreślenie DSGVO na temat przechowywanych danych osobowych, chyba że przetwarzanie następuje w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji w celu spełnienia obowiązku prawnego, ze względów interesu publicznego lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony, roszczenia prawne są wymagane;
 • zgodnie z art. 18 DSGVO ograniczającym przetwarzanie swoich danych osobowych w celu złożenia wniosku, o ile dokładność informacji o Tobie zostanie odrzucona, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, zgodnie z Art. 21 RB;
 • zgodnie z Art. 20 DSGVO, w celu otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, standardowym i automatycznym formacie lub do przesłania do innej odpowiedzialnej osoby;
 • złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 DSGVO. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego miejsca zamieszkania, pracy lub miejsca prowadzenia działalności.
Prawo


 • Jeżeli twoje dane osobowe są oparte na uzasadnionych interesach zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. Jeżeli przetwarzane są DSGVO, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych zgodnie z Art. 21 DSGVO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z twojej konkretnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko przesyłce bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku masz ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji.
 • Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wyślij e-mail na adres info@lupa-personal.de
Bezpieczeństwo danych


 • „LUPA Personal GmbH & Co.KG” dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych następowało zgodnie z zastosowaniem wszelkich odpowiednich możliwości technicznych i organizacyjnych oraz by nie były one dostępne dla osób trzecich. Twoje dane będą przetwarzane w bezpiecznym środowisku IT. Do transmisji danych używamy bezpiecznych serwerów z technologią SSL (Secure Socket Layer). Gwarantuje to, że twoje dane są przesyłane bezpiecznie i są one nieczytelne dla osób nieuprawnionych.
 • Podczas komunikacji przez niezaszyfrowaną pocztę elektroniczną ta forma zabezpieczenia danych nie może być zagwarantowana. Dlatego zalecamy przekazywanie poufnych informacji za pomocą innych środków, np. pocztą, faksem lub za pomocą technik szyfrowania.
 • Zakres środków do prawidłowego i nieprawidłowego transferu danych do „Lupa Personal GmbH & Co.KG” lub dokładności użytkowników lub innych użytkowników z „Lupa Personal GmbH & Co.KG” zastosowanie maja przepisy ustawowe.
 • „LUPA Personal GmbH & Co.KG” nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji przez użytkowników lub osoby trzecie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje czynów nielegalnych zachowań (hacking, naruszenia bezpieczeństwa danych, itd.).


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującym prawem.

Maj 2018
LUPA Personal GmbH & Co.KG

Maximilian Str.40
53111 Bonn

Tel.: 0228-9654624-1
Fax: 0228-9654624-9

Amtsgericht Bonn: HRA 8568
Umsatzsteuer-ID: DE 301282144
Persönlich haft. Gesellschafter: LUPA Verwaltungs GmbH
zobacz lokalizację
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami
+49 (0) 228-9654624-0
info@lupa-personal.de
LUPA Personal GmbH & Co.KG
Zrealizowane z przez sakomedia
Gdzie i jakiej pracy szukasz?